Orde do día:
1. Aprobación, se procede, das actas das sesións ordinarias do 02.08.2018 e do 31.10.2018
2. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende o núm. 216/2019 ao 321/2019
3. Aprobación, se procede, da Moción do grupo municipal do BNG sobre risco de desaparición da Confraría de Barallobre
4. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, aprobación, se procede, da Moción do grupo municipal Socialista sobre a convocatoria do Premio Periodístico “Alcalde Ramón José Souto González”
5. Mocións urxentes
6. Rogos e preguntas